Confraternitet1

Историческото писмо на Епископ Стефан Йерусски към Тракийските Християни

Из “Тракийските Послания” Вместо Послеслов – Историческото Писмо на Епископ Стефан Йерусски към Тракийските Християни
(Chronici Episcoporum Thracae)“…….Братя, тъй като мнозина между вас вече проявиха интерес към изучаването на Бохарската и на Древната Реч, основният въпрос, задаван нам е, дали има учебни пособия, материали и източници, които да са достъпни за мнозината, които желаят да се посветят на такова обучение.
Тук е редно да споделя с вас сложността и трудността, както и жертвоготовността на едно такова посвещение, поради следните причини:1. Както Древната Реч, така и Бохарската Реч, НЕ се говорят като езици или диалекти от нито едно човешко общество днес като Роден Език. Т.е. за разлика от други езици, на които са писани други Свещени Писания, като например: Гръцки, Еврейски, Латински, Арабски, няма националност в съвременния свят, която да говори тези Тракийски Диалекти свободно, като роден език между човешките общности. За професионалните непосветени в Тайните Божии лингвисти, тези Речи са мъртви езици и затова представляват само академичен интерес.
2. Поради великите Тайни Божии, скрити в тези Диалекти, и силата им да променят света, която може да бъде използувана за благословение или за проклятие, Мелхиседековото Свещенство и Тракийските Древни Традиции са покривали в Тайна и пазели от любопитството на множествата Древните Слова на Сила, завещани от Бога на малцината Избрани измежду Народа Божий, които Светият Дух Сам предопределя и води във Вечните Истини на Божието Слово, за служба жертвоготовна и посветена Богу и на целия Народ Божий, според както Сам Духът Божий предузнае човешките сърца и избере, и предопредели, според съвършената воля на Бог Отец и Сина. Това означава, че Мелхиседековото Братство и Тракийската Църква не издават Учебници и Пособия за всеобщо широко обучение в тези предмети. Ако има някакво посвещаване в Тайните с участието на Братята, то е строго индивидуално и строго по Указания Директно на Духа Божий, а не по човешко старание на кандидатите или някакви приемни изпити, нито други привилегии от каквото и да е човешко естество.
3. Поради Духовния Характер на Откровението Божие и Обучението от Духа Божий в Тайните Слова на Древната Реч, не е възможно да се проведе обучение в този предмет по обичайните човешки методи, тъй като много от Значенията и Заучаването, както и Писането и Изговарянето на Думите, не се подчиняват на конвенционалното човешко мислене и логика, и ако бъдат директно преподавани, без оформянето на Ума Христов от Божия Дух в учениците, биха се заучили от тях механично, папагалски и често пъти напълно невярно, т.е. биха се превърнали в “преводна лъжа” или пък биха дали сила за сътворяване на зло, в противоречие на Божията Промисъл. Това означава, че няма ускорени курсове или следване университет по Божиите Словеса и Древната Реч, но тези, които се посветят Богу в това Дело и бъдат одобрявани, изпитвани и пак одобрявани от Светия Божий Дух през многото години на обучението им, продължават да напредват и се развиват, и да усъвършенствуват посвещението си през целия си житейски път, според Мярката на Благодатта и Мъдростта, която Само Бог Сам е отмерил индивидуално на всеки един. С една дума, процесът на Обучение е извън контрола на който и да е човек, за да не се похвали нито един.
НО / ОБАЧЕ:
Бог не гледа на лице, но на сърцето на всеки човек и няма да обезсърчи никой, който реши искрено да Го последва докрай! Затова Той е създал необходимите условия за всеки един, който се чувствува воден от Светия Дух да търси да се запознае с принципите и въвеждащите начала на Бохарската и Древната Реч, за да може всеки един да прецени за себе си, дали Бог го призовава да се посвети на по-усърдното и задълбочено изучаване на същите, както и свещено-действието и пастиро-началото, свързани с властта и силата на Божията Реч, за утвърждаване Града Христов сред Народа Божий и сред морето на народите. Амин.
Тук е мястото да се посочат съществуващите източници, които са предоставени свободно на всички, които желаят да се запознаят с въвеждащите начала на Бохарската и Древната Реч, а именно:
А. Както вече се спомена в точка 1. по-горе, както Древната Реч, така и Бохарската Реч, НЕ са говорими родни езици или диалекти в нито едно човешко общество днес, НО те продължават да съществуват като СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЛИТУРГИЯТА на Тракийската Църква, което позволява на всеки индивидуален участник в Светата Литургия да се докосне до силата и красотата на Божиите Тайни. Така в Литургията на Тракийската Църква всеки вярващ приема ПО БЛАГОДАТ това, което Божиите Свещено-служители извикват пред всички сили, видими и невидими, под Водителството на Духа Божий за полза и благословение на целия Народ Божий. Нещо повече, Господната Молитва, с която имат привилегията и правото, и властта да се молят всички вярващи в Христовото Име, се произнася от всички, които желаят, на Думите на Силата на Тракийската Реч, за свидетелство пред всичко видимо и невидимо, относно Статута на Спасените като Синове и Дъщери на Небесния Отец в Христа Иисуса, нашия Господ. Амин.
Б. Както вече се изясни в точка 2. по-горе, поради великите Тайни Божии, скрити в тези Диалекти и силата им да променят света, която може да бъде използувана за благословение или за проклятие, Мелхиседековото Братство и Тракийската Църква не издават Учебници и Пособия за всеобщо широко обучение в тези предмети. НО, за да се даде възможност на Народа Божий да закопнее за Тайните Божии и Езика Божий, и така избрани и предопределени Божии Чада да потърсят ръководството на Светия Дух Божий и по-нататъшно посвещение за задълбочено изучаване на Древната Реч под Водителството на Същия Дух Божий, са създадени редовни КУРСОВЕ за ВЪВЕЖДАНЕ В НАЧАЛАТА на Бохарската и Древната Реч (чрез Книгата на Имената). Тези курсове способствуват за усвояване способността на учениците да четат Новия Завет на Бохарската Реч на прото-Кирилица, с помощта на паралелен превод на същите, както и посочване на директната връзка между Бохарската Реч и Древната Реч, и запознаване с правилата на четене на образните (йероглифни) знаци на Древната Реч. По този начин се поставя по-нататъшният мост между Съвременната Реч, Бохарската Реч и Древната Реч, и така се поставят тези основи, които всеки ученик може да продължи самостоятелно и индивидуално да доразвива и доусъвършенствува, под Водителството на Светия Божий Дух. Амин.
В. Както вече се изтъкна в точка 3. по-горе, поради Духовния Характер на Откровението Божие и на Тайните Слова на Древната Реч, не е възможно да се проведе обучение в този предмет по обичайните човешки методи, тъй като много от Значенията и Заучаването, както и Писането и Изговарянето на Думите, не се подчиняват на конвенционалното човешко мислене и логика, и лесно биха се превърнали в механична “преводна лъжа”. Независимо от това, че тези Речи са мъртви езици за непосветените в Божиите Тайни лингвисти и историци по света, те са предизвиквали и продължават да предизвикват и до днес нестихващ академичен интерес. Това означава, че има множество пособия, учебници, граматики, речници и т. н., които хвърлят в по-малка или по-голяма степен светлина и представа за Тракийската Първо-реч, чрез изучаването на производните от нея езици, т.е. Древен Египетски, който е съхранил отчасти Древната Реч и Коптски Египетски, който е съхранил напълно между няколкото си възприети диалекти и диалекта на Бохарската Тракийска реч. Влиянието на Тракийската Реч върху тези Египетски Диалекти е следствие на широкия културен обмен между двата многобройни народа, посредством древните морските пътища на търговия и военни експедиции по Средиземноморието, както и на налагането на управлението на една от Тракийските Династии върху целия район около устието на Нил, според Мелхиседековите послания, т.е. династията на царя Тцер. Въпреки, че и до днес съществуват немалко спорове между египтолози, траколози и антрополози относно точната посока на този информационен обмен и кое влияние е по-първично, както и относно корените и произхода на цялата Египетска цивилизация, която със сигурност е установено, че не е с местен Египетски произход, но идва от север, древната Традиция на Тракийската Църква и Мелхиседековото Братство свидетелствуват и показват безспорно, че първоизточникът на целия този културен обмен е Тракия и Тракийските Религия, Език и Писменост, които са най-древните познати на човечеството и според тази Традиция произлизат от Едем. По-големи подробности относно това изложение са описани в Мелхиседековите послания и затова тук няма да се спираме върху съществуващите факти, нито пък върху споровете по въпроса, но ще насочим интересуващите се към прочит на горните послания и запознаването с материала, предоставен в тях.
Тук, обаче, е необходимо да се изтъкне, че съвременната Египтология, въпреки огромния труд и усърдие на множество от своите най-добри представители, все още не е представила едно пълно и зряло научно разбиране на Древния Египетски Език, и оттам на запазените и до днес древни писмени паметници. Една от причините е и фактът, че йероглифните знаци не са били разчитани от “учените” дори в най-елементарна степен до момента на разшифроването на т.нар. плоча Розета от Шамполион, което исторически е сравнително неотдавна. Вследствие на това, че преди тази епохална стъпка Древният Египетски Език е бил вече мъртъв език почти две хилядолетия, това, което Египтолозите самозвано наричат днес Древен Египетски и преподават в академиите си, не е нищо друго освен една най-меко казано частична, несъвършена, а често пъти и погрешна реставрация, или по-скоро неуспешен опит за реставрация на този древен език. Поради тази причина много от речниците, граматиките и преводите на древните текстове си остават неразбираеми, неясни, неточни, и най-общо казано приблизителни или изцяло неверни пособия за изучаване на този език.
Един допълнителен проблем, който съвременната Египтология докарва върху вече сложния от само себе си процес на реставрацията на мъртвия египетски език, е проблемът от погрешната предварителна парадигма (концепция), относно историческото развитие на човечеството и древния свят, а оттам и относно Древния Египет и неговата култура, която, както вече споменахме, носи своите корени от Тракия. А това е именно тази погрешна парадигма на мнозина историци и антрополози днес, че историята на човечеството започва с еволюционния процес и появата на примитивния човек от човекоподобните предшественици, които са родственици на човекоподобните маймуни, и че този исторически процес преминава през множество стадии на развитие на съзнанието на човека и обществените отношения, които се изразяват в специфични за отделните епохи мислене, познание и религии. Достатъчно е да се спрем на схващанията на подобни “учени-историци” относно произхода на религиите в т. нар. “примитивни” общества, започващи от най-примитивните форми на безбожие, (понеже животните не е известно да почитат някакъв бог), еволюиращи към пантеизъм (боготворене на цялата природа, поради невежество и неразбиране на природните явления от “първобитния човек”), достигащи в последствие етапа на боготворене на предците (съответствуващо на началото на възникване на родово-общинни отношения), преминаващи през политеизъм или многобожие (т.е. предците и природните сили и животни се обожествяват на различни йерархични нива, съответствуващи на началото на икономическо разслояване и йерархия в обществото). И в апогей религиите “достигат” политеистичен монотеизъм, т.е. многобожие, но оглавено от единобожието на най-върховния Бог (съответствуващи на етапа на първите монархии, където монархът е представляван от множество чиновници) и накрая изкристализира най-висшата степен на религия – Абсолютният Монотеизъм, както е представен в Юдейската Религия и в Християнството (отговарящи на появата на глобалното мислене на първите световни империи, където Вседържителят Бог е само един, подобно на Вседържителят Император и всичко става само в Негово име, чрез пратеници и наместници, управляващи всички предели, а у Бога – ангели!)     Както става видно от горното, за такъв род антрополози и историци (включително египтолози и лингвисти), вярата в Бога не е нищо друго, освен човешкото “сътворяване на бог по свой човешки образ и подобие”, в мъчителния процес на “осъзнаването на маймуната в човек” и оттам човешкият език и познание, и “Богопознание”, ако може дори да се каже, че има такова според тях, не е нищо друго, освен постепенно опознаване на средата си и накрая на себе си и изразяването на това опознаване, започвайки от най-примитивния начин на мислене, членоразделно говорене, описание, писмени знаци и концептуализиране до най-съвършените форми на същите, отразяващи съвременните постижения на “науката” и нейния апогей – теорията на еволюцията на човека от животното до съвременния свръх-човек на “модерния и развит” век!
Братя, има ли съмнение у някого от вас, че такъв подход в “науката” не може да роди нищо друго, освен поредната лъжа “доказваща истинността” на цялата постановка (парадигма) на лъженауката на съвременния свят, на чадата на непокорството срещу Бога, градящи своята Вавилонска Кула?
Нима това ни учи Божието Слово за произхода на човека и неговото мислене, език и Богопознание? Ако ли не, как вярват по църквите днес, че чак Авраам е повярвал в Единия Бог? Нима не ни казва Писанието, че още от Едемската Градина, Бог разговаряше лично с Адам? Не пише ли още как праведният Енох ходеше с Бога и не вкуси смърт, но сам Бог го взе? Не беше ли писано и за Мелхиседека, без баща и без майка, сиреч, без начало и без край, който и служеше Богу лице в лице в Салим? И ако познаваха Бога лично и Му служеха лице в лице, нима нямаше служебни книги, написани за Това Служение Богу? И нима нямаше Свети Писания още от Едем? Или са прави “пророците” на лъженауката, че първобитният човек не се беше още научил да пише, нито да вярва в единия Бог? Да не бъде! Защото е писано за първия човек Адам, че Бог го създаде по Своя (Божия) Образ и Подобие, и го постави над цялото Си творение, и му даде съвършено познание за имената (същността) на всичко видимо и невидимо, така че даже ангелите възревнуваха!
Да, братя, друга е историята на човечеството, според Тракийската Вяра и не са първобитни Тракийските Писания, дошли до нас от Едем и съхранени върху камъка на Древните Пирамиди. Защото ако можете да приемете тази дума, това са и телата на двамата свидетели на Словото, тела, които стоят непогребани и до днес в Египет. Но Дух от Господа влезе в тях и ги съживи, и страх обзе враговете им! Защото тези могат да връзват и развързват на небесата и на земята, и да поразяват с язвите на Египет, приелите печата на звяра. Затова нека зверовите треперят пред вас и наследието ви в Христа Иисуса! Амин.
Затова, братя мои, ползувайте всичко, което намерите за добре, като: учебници, граматики и пособия, написани относно Древния Египетски и Коптския Език, но знайте, че те са само производни на Древната Тракийска и Бохарска Реч и се пазете от неверните преводи и заблудителни тълкувания на лъжеучените-историци, египтолози и лингвисти, относно Древните Свещени Писания, стоящи за Свидетелство и до днес по стените на Пирамидите. А това е Свидетелство за обвинение за грях, за правда и за съд, според както каза и нашият Господ Бог, Спасител и Цар Иисус: “…за грях, защото не вярват в Мене, за правда, защото отивам при Отец и няма вече да ме виждате; и за съд, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи – Духът на Истината, ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взима и ще ви известява!…” (Св. Ев. Йоан 16:9-14)
Господ да прибави според Вярата на всеки един и пак, и пак да прибави!
Мир на всички вас! Амин. ”