Институции към Вероизповеданието 

Конференция по въпросите на Християнската Доктрина и Конгрегацията на Вярата

Кoнференциятa по въпросите на Християнската Доктрина, и Конгрегация на Вярата са афилиирани институции към Вероизповеданието, които се съставляват от богословите, учените, обществениците и архонтите (защитниците) на Христовото Учение и Богооткровената Вяра, и имат съвещателна функция, относно тълкуването, актуализацията и приложението на каноните, догмите и правилата на Историческата Църква.

Секретариат на Конференция по въпросите на Християнската Доктрина и Конгрегацията на Вярата

Секретариатът на Конференцията по въпросите на Християнската Доктрина, и Конгрегацията на Вярата, представлява Поучителния духовен Авторитет на ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА.

Първата Част от Историческото Писмо на Епископ Цветан Сердикийски към Тракийските Християни

Братя в Господа, според дадената ми благодат в разбиране на Божиите тайни и отговорността, която Господ ми е възложил в служба на Народа Му, желая да ви насърча в Святата Вяра, на която сте наследници, както и да напомня това, което е поучавано между вас. Убеден съм, че устното учение, което Духовните наставници, поставени от Бога между вас, ви преподават и което практикувате като ваша духовна обхода, ще доведе Божието дело във вас до съвършена пълнота и проумяване на това, за което ви пиша.Тайнствената Премъдрост, която е била скрита и е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва Слава, се открива пред вас като избраници Божии и е като ново вино в нови мехове, но всъщност е старото вино, което е отлежало и затова по-добро. Защото, макар и стара, е винаги и нова заповедта на Господа – “Обичайте се”….

Прочети повече

Библия Бесика /Бешой/

За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет, което позволява да се направи един доста подробен езиков анализ на този диалект, тъй като езикът на различните книги на Библията е уникален с това, че за разлика от други документи (напр. философски или научни трактати и др.), тя представя изключително пълноценно и детайлно именно живия говорим език от времето, в което всяка от тези книги е писана или превеждана. Множество такива древни ръкописи на Бохарския диалект, между които почти всички книги на Новия и Стария Завет на Библията на Бохарски и Славянски, се съхраняват и до днес в манастира Св. Екатерина, издигнат в подножието на Синайската Планина в Египет, като някои постройки на този манастир датират от около 330 г. след рождението на Христа. След Ватиканската Библиотека, библиотеката на Св. Екатерина е втора по важност и големина по отношение на древните свещени текстове и съдържа над 3000 ръкописа.

Прочети повече

Послание на Етан до Разумните

ГЛАВА 11. Етан, книжник от Бога, посветен в Неговите тайни, за да възвеличи Учението Му; до разумните, които са преклонили сърцето си към висшия Разум.
2. Приятели, знаете как Бог отхвърли от свещенство (както свидетелства пророк Осия) отхвърлящите Знанието.
3. Да просят ли в сърдечна нищета и духовна оскъдност тези, на които Господ завеща Безсмъртното Си Знание?
4. Не е ли за наш срам и вреда да ровим в боклуците на световното разложение и да ядем като всеядни помията на всякакви учения? Да не бъде!
5. Не е угодно Богу да сте в невежество относно скритите съкровища и изобилието от благословена храна, намиращи се в Свещените писания.

Прочети повече

Посланието на Йедая, Свещеник и Войн Божий, до Потопените в Огъня (Corpus Ecclesiasticum)

ГЛАВА 11. Йедая – свещеник и воин на Царя на Славата, до потопените в огъня, говорещи езици, които не разбират.
2. Братя, истина е, че хората, които ходят в дарбите на Духа, са огнище Божие.
3. Но също е истина, че там, където е Правдата, е седалището и на Беззаконието.
4. Сатана има голяма похот към тези, които желаят да бъдат обиталище на Светия и място на Неговото проявление.
5. Затова Правдата не излиза към победа, защото е заобиколена от Беззаконието. Пътят към Единия Източник е осеян с безброй имитации, чиято цел е да пленят и отклонят самонадеяните.
6. Има ли по-голяма мерзост от това, Проститутката да замести Невястата? Какво по-голямо беззаконие от това, вместо Христос, по право царуващ, да владее Този, който идва в свое име?
7. Мнозина днес издигат своето “аз” над волята на Господаря; поставят своето сърце като Божие; плътта си – вместо роденото от Духа.

Прочети повече

Историческото писмо на Епископ Стефан Йерусски към Тракийските Християни

Братя, тъй като мнозина между вас вече проявиха интерес към изучаването на Бохарската и на Древната Реч, основният въпрос, задаван нам е, дали има учебни пособия, материали и източници, които да са достъпни за мнозината, които желаят да се посветят на такова обучение.
Тук е редно да споделя с вас сложността и трудността, както и жертвоготовността на едно такова посвещение, поради следните причини:
1. Както Древната Реч, така и Бохарската Реч, НЕ се говорят като езици или диалекти от нито едно човешко общество днес като Роден Език. Т.е. за разлика от други езици, на които са писани други Свещени Писания, като например: Гръцки, Еврейски, Латински, Арабски, няма националност в съвременния свят, която да говори тези Тракийски Диалекти свободно, като роден език между човешките общности. За професионалните непосветени в Тайните Божии лингвисти, тези Речи са мъртви езици и затова представляват само академичен интерес. …

Прочети повече
end-line